Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z O.O. w Węgorzewie na lata 2024-2025.  Nr sprawy 41/2024. (ID 881055)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę paliw płynnych dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2024-2025. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/881055 Informacja z otwarcia ofert.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

DOSTAWA TROCIN DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE ID. Nr sprawy 521/2023 (837652)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie oudzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawętrocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie zRegulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i robotybudowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana zprzedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: …

Dostawa trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 262/2023 (ID 776390)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/776390

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kal, Gmina Węgorzewo. Nr sprawy 92/2023.(ID 732384)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Kal, Gmina Węgorzewo. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/732384

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z O.O. w Węgorzewie na lata 2023-2024. Nr sprawy 72/2023. (ID 726781)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę paliw płynnych dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2023-2024. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/726781

Dostawa trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 596/2022 (ID 681595)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/681595

Dostawa wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 597/2022 (ID 681620)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod …

Dostawa trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie w roku 2023. Nr sprawy 537/2022 (ID 669537)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/669537

Dostawa wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 524/2022 (ID 669513)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod …

Dostawa kruszyw do ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie w roku 2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wę­gorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewiew okresie od sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku. Zapytanie cenowe obejmuje dwa zadania: zadanie 1: dostawa pospółki o uziarnieniu 0-63 mm w ilości …

Skip to content