Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z O.O. w Węgorzewie na lata 2023-2024. Nr sprawy 72/2023. (ID 726781)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę paliw płynnych dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2023-2024. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/726781

Skip to content