Ogłoszenie nr 63875 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.
Węgorzewo: Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 42930-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 51134078900000, ul. ul. Sienkiewicza  24, 11600   Węgorzewo, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 427 28 28, faks 87 4272828, e-mail zukweg@internetmail.pl; e.mikulewicz@interia.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zukwegorzewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: usługi komunalne
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
100/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej w ilości 1 szt. i jej dostawa na bazę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie, ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo. Zamiatarka ciągnikowa musi spełniać poniższe warunki oraz parametry techniczne: I. Rok produkcji: 2017 II. Parametry podstawowe (gabaryty i masa) 1.Długość całkowita zamiatarki max. 4900 mm 2.Szerokość zamiatarki max. 2100 mm III. Napęd 1.Z WOM IV. Układ hamulcowy 1.Pneumatyczny V. Zasilania i sterowanie 1.Pompa hydrauliczna z przekładnią (napęd od WOM 540 obr/min.) 2.Czujnik poziomu oleju hydraulicznego 3.Napięcie robocze i zasilające 12 V 4.Sterowanie wszystkimi operacjami z jednego pulpitu z kabiny operatora: - włączanie i wyłączanie zamiatania, - załączanie i wyłączanie pompy wodnej, - regulacja obrotów szczotek zamiatających, - zmiana kąta nachylenia i wysunięcia szczotek. 5.Licznik roboczogodzin zamiatarki VI. System zraszania i zbierania zmiotek 1.Pojemnik zbiornika wody nie mniejszy niż 1100 l 2.Pompa wody z zabezpieczeniem przed pracą na sucho 3.Pojemnik na zmiotki nie mniejszy niż 3000 l 4.Możliwość opróżniania pojemnika na zmiotki na prawą stronę 5.Wysokość wyładunku zmiotek nie mniejsza niż 2200 mm 6.Wysokość maszyny z podniesionym zbiornikiem max 4500 mm, 7.Materiał z jakiego wykonany jest zbiornik na zmiotki - stal 8.Możliwość zmiany kąta nachylenia szczotki talerzowej prawej 9.Szczotka boczna wysuwana hydraulicznie do wymiatania poboczy sterowana z kabiny operatora 10.Transporter elewatorowy zmiotek: - z napędem hydraulicznym, osobne podnoszenie i obniżanie podnośnika, - szerokość transportera minimum 1000 mm, 11.Szczotki talerzowe szt. 2, stalowe, szerokość minimalna 1100 mm 12.Szczotka walcowa szt. 1, stalowa, tworzywo sztuczne lub mix VII. Serwis 1.Autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w odległości nie większej niż 60 km od bazy transportowej Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 34921100-0
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT150000
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Amarol Andrzej Robert Makarewcz,  ,  ul. Wierzbińska 411/46,  12-250,  Orzysz,  kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 174045
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174045
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174045
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.