Oddziały

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Węgorzewie, uchwałą Rady Miejskiej Węgorzewie, powołana została w oparciu o umowę notarialną z dnia 21.12.2000r. (Rep. A nr 5611 / 2000 ) i wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, V Wydział Gospodarczy w dniu 27.12.2000r. w dziale B, pod pozycją 1395. Dnia 30.11.2001r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 48733.
Zadaniem Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu węgorzewskiego w zakresie świadczenia usług komunalnych na najwyższym poziomie, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

   • działalność usługowa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
   • usługi wodno – kanalizacyjne (wykonywanie robót wodno – kanalizacyjnych, uzgodnienia projektowe, badania laboratoryjne itp.),
   • działalność w zakresie wywozu, składowania i utylizacji nieczystości stałych i płynnych,
   • działalności w zakresie letniego i zimowego oczyszczania miasta,
   • usługi w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni,
   • usługi pogrzebowe i cmentarne,
   • świadczenie usług sprzętowo – transportowych,
   • wynajem obiektów,
   • handel hurtowy i detaliczny.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background