Aktualne przetargi

Informacja dotyczącą otwarcia ofert dla zadania ZP.201/2020 Wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

W związku z zaistniałą sytuacją i utrzymywaniem się stanu epidemicznego informujemy, że Wykonawcy będą mogli uczestniczyć w sesji otwarcia ofert poprzez transmisję online.

Transmisja z sesji otwarcia ofert przetargu nieograniczonego dostępna będzie w piątek 07.08.2020r. o godz. 12:30 na stronie internetowej ZUK Węgorzewo pod linkiem
Link kanał ZUK Węgorzewo Sp. z o.o. : https://www.youtube.com/channel/UCR4UcNJtOhJSYhOr9JCO0jQ
Link do otwarcia ofert: https://youtu.be/TpBLqk5MweM

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Przetarg nieograniczony na Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo. ZP.271.36.2020

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/359669 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego typu WUKO”. Nr sprawy 79/2020

Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2020 r.

Przetarg nieograniczony na: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE NA LATA 2020-2021

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. 44-2020 SIWZ

3. 44-2020-zał.-nr-1-Formularz-ofertowy

4. 44-2020 – zał. nr 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków

5. 44-2020 – zał. nr 3 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 27-2018

6. 44-2020 – zał. nr 4 Projekt umowy 

7. 44-2020 – zał. nr 5 Szczegółowy wykaz zamówionych paliw i produktów ropopochodnych

8. 44-2020 – zał. nr 6 Oświadcz. dot. grupy kapitał.

9.44.2020 Pytania dotyczące treści SIWZ

10.44.2020 Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

11. 44-2020 SIWZ po modyfikacji

12.44.2020 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

13.44-2020 Informacja z otwarcia ofert

14. 44-2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2020 r.