Archiwa autora: Adam Idzikowski

Przetarg nieograniczony na: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE NA LATA 2020-2021

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. 44-2020 SIWZ

3. 44-2020-zał.-nr-1-Formularz-ofertowy

4. 44-2020 – zał. nr 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków

5. 44-2020 – zał. nr 3 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 27-2018

6. 44-2020 – zał. nr 4 Projekt umowy 

7. 44-2020 – zał. nr 5 Szczegółowy wykaz zamówionych paliw i produktów ropopochodnych

8. 44-2020 – zał. nr 6 Oświadcz. dot. grupy kapitał.

9.44.2020 Pytania dotyczące treści SIWZ

10.44.2020 Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

11. 44-2020 SIWZ po modyfikacji

12.44.2020 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

13.44-2020 Informacja z otwarcia ofert

14. 44-2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2020 r.