Archiwa autora: Adam Idzikowski

Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kal. Znak Sprawy: L.dz.463/2020

 

  1. 463-2020 – SIWZ na roboty budowlane z załącznikami – ZUK Sp. z o.o.
  2. 463-2020- Projekt umowy na roboty budowlane – załącznik nr 4 do SIWZ
  3. 463-2020 – Projekt budowlany z załącznikami – załącznik 5.1 do SIWZ
  4. 463-2020 – STWIOR – załącznik nr 5.2 do SIWZ
  5. 463-2020 – Przedmiar robót (kosztorys ofertowy – ślepy) – załącznik 5.3 do SIWZ
  6. 463-2020 – Ogłoszenie o zamówieniu – PROW Kal
  7. 463-2020-Wyjasnienie-nr-1-do-SIWZ
  8. 463-2020-SIWZ-na-roboty-budowlane-z-załącznikami-ZUK-Sp.-z-o.o.
  9. 463-2020 Informacja z otwarcia ofert 05.10.2020 r.
  10. 463-2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg nieograniczony na: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE NA LATA 2020-2021

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. 44-2020 SIWZ

3. 44-2020-zał.-nr-1-Formularz-ofertowy

4. 44-2020 – zał. nr 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków

5. 44-2020 – zał. nr 3 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 27-2018

6. 44-2020 – zał. nr 4 Projekt umowy 

7. 44-2020 – zał. nr 5 Szczegółowy wykaz zamówionych paliw i produktów ropopochodnych

8. 44-2020 – zał. nr 6 Oświadcz. dot. grupy kapitał.

9.44.2020 Pytania dotyczące treści SIWZ

10.44.2020 Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

11. 44-2020 SIWZ po modyfikacji

12.44.2020 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

13.44-2020 Informacja z otwarcia ofert

14. 44-2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2020 r.